ساختمان اداری شرکت صبا آرمه واقع در خیابان شیخ بهایی

شامل 1600 متر مربع شیشه دوجداره تخت و 910 متر مربع شیشه دوجداره خم 

 

میدان شوش- جنب صابونیان