نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
مجموعه اول
کالای شماره 1
- + 2000.00 تومان 0.00 تومان
کالای شماره 2
- + 4000.00 تومان 0.00 تومان
جمع در زیر مجموعه ها "مجموعه اول" : 0.00 تومان
نامتوضیحات کوتاهانتخابقیمتمجموع
مجموعه دوم
کالای شماره 3
- + 1000.00 تومان 0.00 تومان
جمع در زیر مجموعه ها "مجموعه دوم" : 0.00 تومان
جمع کل : 0.00 تومان